Новини | News

Сучасний стан розвитку юридичної науки в Україні характеризується з однієї сторони новими та інноваційними напрямами досліджень, з іншої – створення нових адміністративних вимог до результатів та дослідників. За таких умов змінюються орієнтири щодо якості наукових робіт, пошуку майданчиків для оприлюднення наукових праць, усе частіше піднімається питання про активність «хижацьких» журналів.
Філософією електронного журналу Ius Privatum (legal doctrine and practice / правова доктрина і практика) є створення умов для публікаційної активності, а також дотримання вимог щодо якості, прозорості та об’єктивності досліджень.
Складний, непередбачуваний та часом емоційний 2020 рік вплинув у тому числі і на наукове життя. Журналу вдалося зібрати матеріал для об’єднаного номеру, переглянути напрями роботи та розширити наукову співпрацю. Загалом мета залишається незмінною – підтримка молоді, якісні наукові дослідження та інтеграція у світовий науковий простір. Маємо надію, що така ініціатива буде оцінена як авторами, так і читачами.
На сьогодні пропонуємо ознайомитися зі статтями поточного номеру, архівом попередніх років, а також інформацією про індексацію журналу.
З повагою
Головний редактор журналу
Володимир КОЧИН


The current state of development of legal science in Ukraine is characterized on the one hand by new and innovative areas of research, on the other – the creation of new administrative requirements for results and researchers. In such conditions, the guidelines for the quality of scientific works, the search for platforms for the publication of scientific works are changing, and the question about activity of “predatory” journals is increasingly raised.
The philosophy of the electronic journal Ius Privatum (legal doctrine and practice) is to create conditions for publishing activity, as well as compliance with the requirements for quality, transparency and objectivity of research.
The difficult, unpredictable and sometimes emotional 2020 year has affected scientific life as well. The Journal managed to collect material for the combined issue, review the areas of work and expand scientific cooperation. In general, the goal remains the same – support for young scientists, quality research and integration into the world scientific space. We hope that such initiative will be appreciated by both authors and readers.
Today we offer to acquainte with the articles of the current issue, the archive of previous years, as well as information about the indexing of the magazine.
Sincerely
Editor-in-Chief of the Journal
Volodymyr KOCHYN